HỌC PHÍ THAM KHẢO

Trang Chủ PHỤ HUYNH – HỌC SINH HỌC PHÍ THAM KHẢO

Bảng Học Phí Tham Khảo Tại Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài

Học phí dành cho Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3

Học Phí 2 buổi/tuần

Lớp Sinh viênGiáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,41.000.000 – 1.100.0001.400.000 – 1.600.000
5, 6,7,81.100.000 – 1.200.0001.600.000 – 1.800.000
9, 10,11,121.200.000 – 1.500.0001.800.000 – 2.000.000

 

Học Phí 3 buổi/tuần

Lớp Sinh viênGiáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,41.200.000 – 1.400.0002.000.000 – 2.400.000
5, 6,7,81.400.000 – 1.800.0002.400.000 – 2.800.000
9, 10,11,121.800.000 – 2.200.0002.800.000 – 3.000.000

Học Phí 4 buổi/tuần

Lớp Sinh viênGiáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,41.600.000 – 1.800.0002.800.000 – 3.200.000
5, 6,7,81.800.000 – .2.000.0003.200.000 – 3.500.000
9, 10,11,122.200.000 – 2.500.0003.500.000 – 4.000.000

Học Phí 5 buổi/tuần

Lớp Sinh viênGiáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,41.800.000 – 2.200.0003.500.000 – 4.000.000
5, 6,7,82.200.000 – 2.400.0004.000.000 – 4.500.000
9, 10,11,122.400.000 – 3.000.0004.500.000 – 5.000.000

 

Học phí dành cho lớp Ngoại Ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp, Tiếng Đức... ), Tin học, Ôn thi Tuyển sinh lớp 10, Ôn thi ĐHCĐ

Học Phí Ngoại Ngữ - Tin Học

Số buổiSinh viênGiáo viên
2 buổi1.600.0002.000.000
3 buổi2.000.0003.000.000
4 buổi2.600.0004.000.000

 

Học Phí Ôn Thi Tuyển Sinh Lớp 10

Số buổiSinh viênGiáo viên
2 buổi1.500.0002.000.000
3 buổi2.000.0003.000.000
4 buổi2.500.0004.000.000

 

Học phí Ôn Thi Tốt Nghiệp - Luyện thi ĐHCĐ

Số buổiSinh viênGiáo viên
2 buổi1.600.0002.400.000
3 buổi2.400.0003.600.000
4 buổi3.200.0004.800.000